Garuda
LazyWasabi CDN ย้าย docs ไปอยู่ที่ https://cdn.lazywasabi.net/docs
GitBook นี้จะถูกลบในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้

การใช้งาน

เลือกวิธีใช้งานฟอนต์นี้ในเว็บไซต์ของคุณ:
<link>
@font-face
@import
1
<link href="https://cdn.lazywasabi.net/fonts/Garuda/Garuda.css" rel="stylesheet">
Copied!
1
@font-face {
2
font-family: 'Garuda';
3
src:
4
url('https://cdn.lazywasabi.net/fonts/Garuda/Garuda.woff2') format('woff2'),
5
url('https://cdn.lazywasabi.net/fonts/Garuda/Garuda.woff') format('woff');
6
font-style: normal;
7
font-weight: normal;
8
font-display: swap;
9
}
10
11
@font-face {
12
font-family: 'Garuda';
13
src:
14
url('https://cdn.lazywasabi.net/fonts/Garuda/Garuda-Bold.woff2') format('woff2'),
15
url('https://cdn.lazywasabi.net/fonts/Garuda/Garuda-Bold.woff') format('woff');
16
font-style: normal;
17
font-weight: bold;
18
font-display: swap;
19
}
Copied!
1
@import url('https://cdn.lazywasabi.net/fonts/Garuda/Garuda.css');
Copied!
ใช้ CSS ด้านล่างนี้เพื่อกำหนดฟอนต์
1
font-family: 'Garuda', sans-serif;
Copied!

รายชื่อไฟล์ที่ใช้งานได้

1
Garuda-Bold.woff
2
Garuda-Bold.woff2
3
Garuda-BoldOblique.woff
4
Garuda-BoldOblique.woff2
5
Garuda-Oblique.woff
6
Garuda-Oblique.woff2
7
Garuda.woff
8
Garuda.woff2
Copied!

ข้อมูลฟอนต์

สัญญาอนุญาต: GNU General Public License, version 2 เว็บไซต์: https://linux.thai.net/projects/fonts-tlwg
Last modified 2mo ago